Ηλεκτρονικός Πτωχοπρόδρομος: Το δεύτερο ...

με 2 εκδοχές
Αρχική σελίδα
XΜάρτυρας
 
Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Σεβαστοκράτορα τοῦ αὐτοῦ ὅμοιοι
1
Αὐθέντα μου πανσέβαστε, δόξα καὶ καύχημά μου, δόξα τιμή καύχημά μου
2
ὁ πένης, ὁ παντάπορος, ὁ περιστατημένος περιστατεμένος ,
3
ὁ πάντοθεν κυκλούμενος μυρίαις δυστυχίαις
4
καὶ περιστατιζόμενος
A. Kapsomenos περιστοιχιζόμενος
κακοῖς ἀναριθμήτοις,
περιτοιχιζόμενος κακῶν ἀναριθμήτων,
5
θέλω εἰπεῖν τὰ ἐμαυτοῦ πρὸς τὸν ἐμὸν δεσπότην· βούλεται εἰπεῖν τὰ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν αὐτοῦ δεσπότην·
6
καὶ ἂν ἔνι αὐθέντης οἷος σὺ καὶ ὁ λέγων οἷος ἐγώ τε, ἂν ἔνι αὐθέντης οἷον ἐσὲ καὶ δοῦλος οἷον ἐμέ,
7
νὰ κάθηται, νὰ ψηλαφᾷ, νὰ λέγῃ καὶ νὰ γράφῃ
8
πολιτικὰ μετριάσματα καὶ πολιτογραφίας,
9
καὶ λαρυγγίσματα πολλὰ καὶ λέξεις ἐπικρότους, καὶ λαρυγγίσματα συχνὰ καὶ λέξεις αὐτοφθόγγους
10
καὶ νὰ κατάγῃ ἑαυτὸν εἰς τὴν πεζολεξίαν, ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης κάτεισιν εἰς περιλεξίαν,
11
ἐκεῖνα γράφω καὶ λαλῶ ὅσα εἶτα νὰ γράφῃ νὰ λαλῇ ὅσ' ἂν κινοῦν πρὸς οἶκτον,
12
ὅσα ὅσ' ἂν κινοῦν πρὸς ἔλεος καὶ πρὸς φιλανθρωπίαν.
13
Ὁ γράφων γὰρ σπαταλικὰ καὶ λέγων σερφετίας Ὁ γράφων γὰρ δημοτικῶς καὶ λέγων τσουρουχίας
14
φαίνεται ὅτι ἔνι ἁπλόψυχος καὶ ποιεῖ το ἀπὸ σπατάλης.
15
Ἐγὼ δὲ παρεξέκλινα μικρὸν ἐκ τῆς εὐθείας, Ἐγὼ δὲ ὑπεξέκλινα μικρὸν τῆς εὐπαθείας
16
καὶ ἀεὶ μετ’ ὀδυρμῶν πολλῶν καὶ κωκυτῶν καὶ θρήνων ἀντ’ ὀδυρμοῦ καὶ κωχυτοῦ καὶ θρήνους καὶ δακρύων
17
ρημάτων γράφω χαρμονήν, γραμμάτων τερποσύνην, ρήματα γρἀφω χαρμονῆς ρήματα εὐφροσύνης
18
καὶ οὐ ποιῶ οὐκ ἐποιεῖτο τ
Eideneier το
ἀπὸ χαρᾶς οὐδ’ ἐξ ἁπλοψυχίας,
19
ἀλλὰ μὰ τὴν ἐνοῦσαν μοι πολλὴν στενοχωρίαν, ὅτι μὰ τὴν ἀγάπην σου καὶ μὰ τὴν κεφαλήν σου
19-1
ἔχω ψυχὴν πολύπονον, πολύθλιβον καρδίαν,
19-2
ὀμμάτια πολυστένακτα καὶ σπλάγχνα φλογισμένα,
19-3
καὶ γούργουρον κατάξηρον ἐκ τὴν ξηροφαγίαν.
19-4
Ἂν δὲ κελεύεις, ἄκουσον καὶ τὴν οἰκονομίαν,
19-5
ἄκουσε †λιβαδιώ† τινα καὶ πάλιν ἡ γυνή μου,
19-6
μεγαλοψύχως δέξαι με καὶ μὴ μὲ ἀγανακτήσῃς.
19-7
Τὰ κατ’ ἐμὲ πολλά εἰσι, τολμήσας ἀνεθέμην
19-8
συγκριτικὸν ὡς πρόβλημα, πρόφασίν τε καὶ λόγον
19-9
τὸ δίδειν τε καὶ ἐπαίρειν καὶ κρούει τε καὶ λαμβάνειν,
19-10
τὸ δίδειν τε καὶ ἐπαίρειν καὶ κρούει τε καὶ λαμβάνειν,
19-11
Τί οὖν εἰπῶ ἢ τί λαλήσω, τὸ στόμα πῶς ἀνοίξω μου, τὰ χείλη πῶς λαλήσω,
19-12
καὶ βάλω κούκουμον τρανὸν καὶ σφίξω τὸν λαιμόν μου, !
Κριτική σημείωση: κούρκουμον praeb. Hesseling – Pernot corr. Kriaras κούκουμον H
19-13
καὶ καταστήσω γούργουρον φαρδὺν εἰς ὁμιλίαν.
19-14
Τὰ καθ’ ἡμῶν λεγόμενα πάντα ἐπικουρήσω.
19-15
Ἂν δὲ ἄρξομαι στομοκρατεῖν καὶ πάλιν λαρυγγίσειν,
19-16
ὡς λύρα λογισθήσομαι καὶ πλήρης φληναφίας.
20
μὰ τὴν ἐξανεπήλπιστον πολλὴν πεζοπορίαν,
21
βαβαί, τὴν πρὸς παλάτιον, μέχρι τῆς ἐκκλησίας,
22
ὡς ἔχει οὕτως νὰ τὸ εἰπῶ, οὕτως νὰ τὸ προσθήσω,
23
πρόσεχε, μόνον πρόσεχε, πρόσεχε μὴ μὲ θάψης.
24
Ἀλήθεια, δίδεις με πολλά, πλὴν ἂν τὰ συμψηφίσῃς,
24-1
καὶ κατασκηματίσῃς τα, καὶ ἂν τὰ ἐξακριβιάσῃς,
25
τετράμηνον οὐ σώζουν με, ψυχοκρατοῦν οὐδόλως, σώζουσιν ὡς θέλεις ψήφισέ το
25-1
τρεισκαίδεκα γὰρ εἴμεθα ἡ πᾶσα φαμιλία,
25-2
καὶ ἂν ἐξετάσῃς ἀκριβῶς ἔμπροσθεν καὶ τοῖς ἄνω,
25-3
καὶ νὰ νοήσῃς καὶ τὰ πρόλοιπα τὸ πῶς μὲ ἀποσώνουν.
25-4
Τοῦ ἀποσώνουν τὰ ἐμά, τὰ σὰ καὶ τῆς μητρός μου,
25-5
διά τε τῆς ἀννώνας μου καὶ τοῦ μοναστηρίου.
26
μεδίμνους σίτου δώδεκα, ψυχροὺς καὶ ἀσβολωμένους, δώδεκα μόδια μηναιάζουν σε μικρὰ μὲ τῆς ἀννώνας
26-1
ἔστι καὶ ἀκοσκίνιστον, ἔξω τὸ σκύβαλόν του,
26-2
καὶ ἐπάρουν καὶ ἀλέσουν το καὶ φέρουν το ἐκ τὸν μύλον,
26-3
καὶ ἐπάρουν καὶ μυλωτικὸν καὶ λείψῃ ἀπὸ τὸ μέτρον,
26-4
καὶ πάλιν κοσκινίσουν το καὶ βάλουν το εἰς τὴν σκάφην,
26-5
καὶ ζυμωθῇ καὶ φουρνιστῇ, νὰ ἰδῇς τὸ τί ἀπομένει.
26-6
Ἂν τύχῃ ποιοῦν καὶ προσφορὰν καὶ ποιοῦν καὶ δρομονάριν,
26-7
προφρούνιν λιπανάβατον, πίτταν εἰς τὸ τηγάνιν,
26-8
καὶ κουλλουρίτσιν τὸ παιδὶν εἰς τὴν παριστίαν,
26-9
καὶ ἂν θέλουν τρώγειν οἱ δεκατρεῖς τοὺς δώδεκα μοδίους,
26-10
μεθ’ ὑπεξαίρεσιν, βαβαί, τῶν ἀπαριθμημένων,
26-11
τί τοὺς οὐ θάπτω ὡσότε ζῶ καὶ φεύγω ἀπὸ τὴν Πόλιν,
26-12
καὶ βάλω ράσον καὶ μανδὶν καὶ μαῦρον καλαμαύχιν,
26-13
καβαλικεύω τὸ ραβδὶν καὶ παίζω τὸ βιτάλιν;
26-14
Ὡς γὰρ ὁ σῖτος οὐκ ἀρκεῖ νὰ θρέψῃ φαμιλίαν,
26-15
οὕτως καὶ ἐμὲν τὰ δίδονται πρὸς βρῶσιν τε καὶ πόσιν.
26-16
Ἀπὸ δὲ κρέατος παστοῦ λίτρας εἴκοσι δύο,
26-17
καὶ δέκα μέτρα οἰναρι…, ἀννωνικὸν καὶ τοῦτο,
27
καὶ οὐκ οἶδα πῶς χορτάζουσιν χορτάσωσιν οἱ δεκατρεῖς τὸν μῆνα·
28
πάντως ἂν τὸ μυρίζωνται, μόλις νὰ τοὺς ἀρκέσῃ τοὺς ἱκανώσῃ .
29
Χωρὶς τῶν διδομένων μοι τούτων τῶν τυπωμάτων,!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. G.
30
οὐ θέλω ξύλον καύσιμον, οὐ θέλω καὶ καρβούνιν, οὐ θέλουν ξύλα καύσιμον οὐ θέλουν καρβουνίτσια
30-1
οὐ θέλομεν ὀσπριούτσικον, οὐ θέλομεν τυρίτσιν,!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. H.
31
οὐ θέλω ψώνιν μερικὸν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, ὁψώνιν περισσὸν ἅπαξ τὴν ἑβδομάδα
32
οὐ θέλουσιν ὑπόδησιν τοὺς ἔχω μετ’ ἐμέναν;!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. G.
33
Οὐ θέλω ἐγὼ ὑποδήματα, χειμωνικὰ τουβία, οὐ θέλω καὶ καλίκια
34
καὶ κοντοσφίκτουρον παχύν, νὰ τὸ φορῶ εἰς τὴν ψύχραν;
34-1
Οὐ θέλουν τὰ παιδίτσια μου χειμωνικὰς γουνίτσας, !
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. H.
34-1-1
καὶ ἡ γυναίκα μου μανδίν τὴν Πασχαλίαν!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. H., είναι παρόμοιος με τον στίχο 47 του χφ. H.
35
Οὐ θέλουν εἰς τὸ σπίτιν μου λινάριν καὶ βαμβάκιν,!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος μόνο στο χφ. G.
36
ραψίματα βαψίματα , ραψίματα, πετσώματα, πετσία,
37
ἀλεστικόν, φουρνιατικόν, βαλανικόν, σαπώνιν, ἀλεστικά, φουρνιάτικα, βαλανικά, σαπούνια
38
τριψιδογαροπίπερον τριψίδια γὰρ πιπέρια !
Κριτική σημείωση: Ο Eideneier διόρθωσε σε τριψίδιν γὰρ καὶ πίπερον
, κύμινον, καρναβάδιν,
39
μέλιν, ὀξίδιν, σύσγουδον, ἅλας, ἀμανιτάριν,!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος στο χφ. H βρίσκεται μετά τον στ. 42.
40
σέλινον, πρασομάρουλον καὶ κάρδαμον καὶ ἰντύβιν, σελινοπρασορέπανα καὶ ἀνηθοκουδιμέντα
41
σπανάκιν, χρυσολάχανον, γογγύλιν, ματζιτζάνιν, γογγύλια βαζιζάνια
42
φρύγιον κράμβην καὶ γουλὶν καὶ ἀπὸ τὸ κουνουπίδιν; τρυγοκράμβιν ἐκ τὸ γουλὶν καὶ ἀπὸ τὸ ξυλοκράμβιν
42-1
ἁγιόθρουμβον εἰς τὰ παστά, βλησκούνιν εἰς τὴν γρούταν;
42-2
Οὐ χρῄζω γὰρ γὰρ ὀψάρογας
Karanastasis ὀψαρόγαρος
οὐ θέλω ἄλλην σάχναν
Eideneier ἁλισάχνην
42-3
οὐ θέλει καὶ ἡ ἐκκλησία μου τὰ πρὸς φωταγωγίαν,
42-4
οὐ θέλει ρόγαν ὁ παπὰς ὁ ψάλλων εἰς τὸ ὀσπίτιν,
42-5
οὐ θέλομεν ἀνδρότουβον, οὐ θέλομεν καντήλαν,
42-6
οὐ θέλει ἐλάδιν καὶ κερὶν καὶ προσφορὰ καὶ νᾶμαν,
42-7
οὐ θέλει καὶ καπνίσματα, μόσχους τε καὶ κοντίτους,
43
Οὐ θέλουν εἰς τὰ κόλλυβα θέλει γὰρ καὶ κόλυμβα τῶν προτελευτησάντων
44
ἀμύγδαλα, ροΐδια, καρυδοκουκουνάρια, πιστάκια καὶ καρύδια
45
καὶ κανναβούριν καὶ φακὴν καὶ στραγαλοσταφίδας; καρναβάδιν καὶ φλακὶν καὶ στραμαλοσταπίδια
45-1
οὐ θέλει καὶ ἄλλα πλείονα τῶν ἀπαριθμημένων
46
Οὐ θέλουν ἀλειπτούτσικα μοσχάτα καὶ κροκάτα,!
Κριτική σημείωση: Ο στίχος σώζεται μόνο στο χφ. G,
47
οὐ θέλει ἡ γυναίκα μου γυρὶν τὴν Πασχαλίαν,!
Κριτική σημείωση: Στο χφ. H ο στίχος βρίσκεται μετά τον στ. 34-1
48
οὐ θέλει ἡ μάννα μου μανδίν, οὐ θέλει καὶ καλίγια;
49
Ἀφίημι
Eideneier Ἀφήνω
τὰ τρανότερα κ’ ἐμβαίνω εἰς τὴν λέπτην,
καὶ ἂς ἄφω τὰ παχύτερα καὶ ἂς ἔλθω ἐπὶ τὴν λέφτην
50
εἰς τὰ τσουκαλολάγηνα καὶ εἰς τὴν χουρδουβελίαν·
50-1
εἰς τὰ σκουτελλοπίνακα, καὶ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
51
τὸ δὸς ἐδῶ, τὸ δὸς ἐκεῖ, τὸ δὸς εἰς τὸ κουκούμιν εἰς κουκουμάριν ,
51-1
τὸ δὸς τὴν περιχύτριαν, τὸ δὸς τὸν περεχύτην,
52
δὸς εἰς καθαροκόσκινον, δὸς εἰς τὸν πωλοτρόφον, τὸ δὸς εἰς κόσκινον ψιλόν, τὸ δὸς εἰς τὸ καρβέλιν
53
εἰς κηροστούπιν καὶ δᾳδίν, ἐλάδιν καὶ λινέλιν· εἰς κουταλίστριαν καὶ εἰς βρουτσὶν καὶ εἰς λιπαρὸν ἐλάδιν
54
τὸ λάλησε τὸν σικυαστὴν καὶ ἂς ἔλθῃ σικυαστὴν ἂς φθάσῃ ὁ φλεβοτόμος·
54-1
ἐδῶ διαβαίνει ὁ μιλιαρὰς καὶ καταπίασέ τον,
54-2
ὁ γύψος πτώσεις ἀπολεῖ, κράξε τὸν γυψοπλάστην,
55
κύρι, τὸ πηγαδόσχοινον ἐκόπην ἐκόπη καὶ ἂς τὸ ἀλλάξουν,
56
νερὸν ὁ κάδος οὐ κρατεῖ καὶ ἂς ἀγοράσουν ἄλλον· δὸς νὰ ἀγοράσουν !
Κριτική σημείωση: Οι στίχοι 55-56 βρίσκονται στο χφ. H ύστερα από τον στίχο 57-1.
57
αἱ θύραι ἀπεδάρτησαν, ἂς ἔλθῃ ὁ ἀσκοθυριάρης, ἐπαρεκλάσθη ἡ θύρα μας, κλειδὰς καὶ ἂς τὴν εὐθειάσῃ!
Κριτική σημείωση: Στην έκδοση Eideneier χρησιμοποιείται ο στίχος του χφ. H παρά το γεγονός ότι το χφ. G είναι το οδηγητικό χειρόγραφο.
57-1
καὶ τὸ βικὶν ἐχάσαμεν, ἐκλάστη τὸ ποτήριν
58
ἐτραυματίασεν ἐτραυματιάσε τὸ παιδίν, γοργὸν ἂς ἀγοράσουν
59
χαμομηλέλαιον κάλλιστον, ὄξος, ἀγριοσταφίδαν, ἐλάδιν χαμαιμέλαιον, τρακτὸν κερὶν καὶ ἀσβέστην
60
κηκίδιν, λυσσομάμουδον καὶ ἄλλα τινὰ τοιάδε, ὄξος ἀγριοσταπίδας
61
καὶ ἂς ποιήσουν τραυματάλειμμα, πρὶν λυκοκεφαλιάσῃ λυκοκαυκαλιάσῃ !
Κριτική σημείωση: O Eideneier προτιμά τη γραφή του χφ. Η.
.
62
Ἤκουσας, πάντως ἤκουσας τὴν ἔξοδον τὴν ἔχω· πάντως ἤκουσας τὴν ἔξοδον τοῦ οἴκου
63
ἐδάρε, μίξον ὁμαδὸν ἅπαντα τὰ λαμβάνω,
64
τὴν ρόγαν, τὸ μηναῖον μου καὶ τὰς φιλοτιμιάς μου,
65
τὰ ἐσώτυπα, τὰ ἐξώτυπα, τὰ ἀπέδω καὶ τὰ ἀπέκει, τὰ τυπικὰ τὰ ἐξώτυπα τὰ ἀπέξω καὶ τὰ ἔσω
65-1
καὶ διὰ τὸν ἀγαθὸν καιρὸν καὶ διὰ τὴν λιμπισίαν,
65-2
ἀμύγδαλα χλωρούτσικα, κεράσια ἐκ τὸν Λευκάτην,
65-3
τετράγγουρα πηγατικά, πεπόνια ἐκ τὰς Πλάκας,
65-4
ζίντζυφα, σουρβομέσφιλα καὶ κάστανα καὶ σῦκα,
65-5
ἀνθόμηλα, γλυκόμηλα καὶ ἐκ τὰ στρουθομηλίτσια,
66
καὶ τότε λογαρίασε με καλῶς καὶ μὲ λογάριασε καλῶς ὅσα καὶ εἰς τὰ μὲ δίδεις,
67
καὶ ἂν μ’ εὕρῃς χρώμενον κακῶς εἰς ταῦτα τὰ μὲ δίδεις,
68
τότε καὶ κατονείδιζε, τότε κατάκρινόν μοι τότε μὲ καταδίκασε τότε κατάγνωσέ με
68-1
Ἂν σὲ εἴπω, ἅγιε δέσποτα, θαῦμα φρικτὸν καὶ μέγα,
68-2
καὶ ἂν οὐ γελάσῃς τραγανά, νὰ γένῃ τὸ γάλα μαῦρον
68-3
παπάς, ὀκάτι βούπαπας, παπὰς ἀπὸ δριμάριν
68-4
ἠθέλησεν ὁ χοιρινὸς ἀγγέλοις ὁμιλῆσαι. παπάς, ὀκάτι βούπαπας, παπὰς ἀπὸ δριμάριν
69
ὥσπερ ἐλευθερόψυχον καὶ σπαταλοκρομμύδην.
70
Εἰ δ’ οὕτως κατακρίνεις με δίχα τινὸς αἰτίας ἴσως δὲ καταφλέγει με δίχως τινὸς ἐρεύνας !
Κριτική σημείωση: Οι στίχοι 71-81 δεν περιλαμβάνονται στο χφ. H
71
ἀπὸ ὀχλήσεώς τινων ἀνθρώπων χαιρεκάκων,
72
ἔνι καὶ κρῖμα καὶ κακόν, εἰκάζω, καὶ ἁμαρτάνεις.
73
Ταῦτα δὲ πάντα χρῄζουσι κατ’ ἔτος εἰς τὸ ὀσπίτιν
74
καὶ πλούσιοι καὶ πένητες, καὶ δοῦλοι καὶ δεσπόται,
75
καὶ μοναχοὶ καὶ κοσμικοί, καὶ γέροντες καὶ νέοι,
76
κατὰ τὸ μέτρον ἕκαστος καὶ τὴν ἰδίαν τέχνην.
77
Οἱ οὖν λαβόντες ἐξ ἀρχῆς ὡς πατρικόν τους κλῆρον
78
τῶν πάντων τὴν εὐπάθειαν καὶ τὴν εὐημερίαν,
79
ἔχουσι πόρους πάντοθεν ἀφθόνως καὶ πλουσίως·
80
δωροφορεῖ καὶ γὰρ ἡ γῆ, ἡ θάλασσα δὲ πλείω
81
τὴν ἀφθονίαν τῶν καλῶν καὶ χορηγίαν πάντων.
82
Οἱ κατ’ ἐμὲ δὲ πένητες, οἱ λιμαγχονημένοι, καὶ λιμοκτονισμένοι
83
κλῆρον ὡς ἄλλον πατρικὸν ἔχοντες τὴν πενίαν, καιρὸν ὡς ἅγιε πατρικὴν δέχονται
84
ἐξόδους ἔχοντες πολλάς, εἰσόδους δὲ ὀλίγας, ἔξοδας ἔχουσι πολλὰς ὀλίγας τὰς εἰσόδους
85
ὅταν ἐξαπορήσωσι ὥστε ἐξηπορήσουσι καὶ δώσουσι καὶ λάβουν,
86
στρέφονται πρὸς τὰ ροῦχα τους καὶ στρέφονται ἐπὶ τὰ ροῦχα τους – φεῖσαι, Χριστέ μου, τότε! –
87
καὶ δίδουν τα καὶ τρώγουν τα – Χριστέ, δίδουσι καὶ τρώγουν τα – Θεέ τῆς ἀνοχῆς σου! –
88
καὶ ἀφότου τὰ χωνεύουσιν ὡς χρυσοχοὶ τεχνῖται χωνεύσουσιν ὡς χρυσοχοὸς τεχνίτης
89
καὶ ἀμμοπλύνουν τα καλὰ ὥσπερ οἱ ἀμμοπλύται,
90
ἂν περπατοῦν περιπατοῦν , νυστάζουσιν, ἂν κάθηνται κάθονται , κοιμῶνται,
91
ἱστάμενοι σκελίζονται, τραλίζονται τελάμενοι σχελίζουσι νυστάζοντες καθ’ ὥραν,
92
ἐκεῖ καὶ ἀστέρας βλέπουσι, τροχοὺς πρασινομόρφους, ἀκτίνας βλέπουσι πολλὰς συχνὰς ποικιλοχρόους
93
καὶ ὁμοιάζουν, τὸ χειρότερον, ὅτι εἶναι μεθυσμένοι, ἔνι δαιμονιάροι
94
καὶ μαγιωμένοι καὶ σαλοὶ καὶ παραβροντισμένοι. δοκοῦν ὅπου τοὺς βλέπουσιν ὅτι ἔνι μαγεμένοι
95
Τῷ πάθει τοίνυν συσχεθεὶς κἀγὼ τῷ τῆς ἐνδείας, τὸ πάθος τούτῳ συσχεθὲν κἀγὼ τοῦτο συνδείσας
96
ἅπασαν τὴν οὐσίαν μου κατέφαγον ὁ τάλας, τὰ πάντα τῆς οὐσίας μου κατεδαπάνησά τα
96-1
οὐ σπαταλιῶ οὐδὲ τρέφομαι, μὴ ἐμπλέξῃ ὁποὺ σὲ τὸ εἶπε
96-2
καὶ ὁποὺ τὸ ἐτροπολόγησε μὴ ἰδῇ καλὴν ἡμέραν,
96-3
ἀλλὰ δουλεύω σεβαστὴν δεσποίνης αὐταδέλφην,
96-4
πανευκλεοῦς, πανευτυχοῦς, ὑπερδεδοξασμένης,
96-5
συνέκλεισα ἀκίνητα πάντα μου τῆς οὐσίας,
97
καὶ ἂν τύχῃ ὡς ὑπαγαίνομεν, ἂν οὐ κρατήσῃ εὐδία,
98
ἂν οὐκ ἀνοίξῃς θύραν μου ποθὲν τῆς εὐσπλαχνίας ἀλλάξουν οἱ ταροί[…] γαλήνη
99
καὶ γένωμαι ἐξωχείμαστος, φοβοῦμαι μὴ παρέμπω
100
καὶ νὰ φάγω καὶ τὰ ἀκίνητα, κ’ ἔδε θανάτου χεῖρον. (100)
101
Μὴ σὲ πλανᾷ, πανσέβαστε, τὸ Πτωχοπροδρομάτον οὐκ εἶσαι, αὐθέντα σεβαστέ, πτωχὸς ὑποδρομίτης
102
καὶ προσδοκᾶς νὰ τρέφωμαι βοτάνας ὀρειτρόφους·
103
ἀκρίδας οὐ σιτεύομαι οὐδ’ ἀγαπῶ βοτάνας,
104
ἀλλὰ μονόκυθρον παχὺν καὶ παστομαγειρείαν, δασὺν καὶ μαστομαγερείαν
105
νὰ ἔχῃ θρύμματα πολλά, νὰ εἶναι καὶ νὰ ἔνι φουσκωμένα,
106
καὶ λιπαρὸν προβατικὸν ἀπὸ τὸ μεσονέφριν.
107
Ἀνήλικον μὴ μὲ κρατῇς, μὴ προσδοκᾷς δὲ πάλιν
108
ὅτι, ἂν μὲ δώσῃς τίποτε, νὰ τὸ κακοδοικήσω·
109
ὅμως ἐκ τῆς ἐξόδου μου καὶ σὺ νὰ καταλάβῃς
110
τὸ πῶς οἰκοκυρεύω μου τὴν ἅπασαν οἰκίαν.
111
Λοιπὸν ἡ σὴ προμήθεια συντόμως μοι φθασάτω,
112
πρὶν φάγω καὶ τὰ ἀκίνητα καὶ πέσω καὶ ἀποθάνω,
113
καὶ λάβῃς καὶ τὰ κρίματα καὶ πλημμελήματά μου,
114
καὶ τῶν ἐπαίνων στερηθῇς, ὧν εἶχες καθ’ ἑκάστην·
115
ἀλλ’ ἵλεως σοι γένοιτο Χριστός μοι, σεβαστέ μου,
116
καὶ δοίη σοι τὴν ἀμοιβὴν τῶν εἰς ἐμὲ χαρίτων
117
πλουσίαν καὶ αἰώνιον, ὡς οἶδεν, ὡς γινώσκει.

Image ViewerX